Mostra d’Artesania d’Altea

Cada estiu, des de 1983, el casc antic d’Altea, la Plaça de l’església en particular, recupera la vida en al carrer de la ma d’un nodrit grup d’artesans que conformen la Mostra d’Artesania.

La Mostra, convertida en un de les icones de les nits estiuenques, és junt a la Fira del Xicotet Format i les Balconades una proposta prou solvent com per visitar Altea.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

El principal atractiu de la Mostra d’Artesania és la seua oferta, materies primes de qualitat, exclusivitat en els dissenys i un alt grau de manipulació artesana. Això junt a l’ubicació, al punt més alt de la localitat, envoltats de terrasses d’estiu i abundats locals on sopar o prendre alguna cosa.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

A més, animant la mostra podem trobar diferents tallers i activitats relacionades amb l’artesania. Com per exemple el taller de reciclat, de ceràmica, de joieria, de cuir… inclús algunes nits trobem concerts a peu de carrer.

Un altra visita que paga la pena és la Fira del Xicotet Format, es tracta d’una mostra d’olis, aquarel·les, gravats, dibuixos i altres tècniques plàstiques que podem gaudir també al casc antic, junt al Portal Vell.

Mentre passegem trobem també Les Balconades, que són un projecte emblemàtic a Altea que consisteix en la exposició a l’aire lliure, concretament als balcons del casco antic d’Altea, de llenços creats per artistes consolidats o amateurs. La tècnica i el tema son lliures, només condicionat a que l’exposició es exterior.

Si t’agrada l’art o simplement contemplar coses boniques i gaudir del bon ambient no pots desaprofitar l’ocasió de visitar Altea en les seues nits d’estiu. Este poble amb encant, desprén un aire bohemi des de fa moltisims anys, gran quantitat d’artistes venen a Altea per inspirar-se o per descobrir racons que reflectir a les seues obres.

La facultad de Belles Arts UMH d’Altea, atrau cada vegada a més jóves amb inquietuds artístiques que veuen la possibilitat de conjuminar la seua vocació amb una vida tranquil·la i bohemia a esta encisadora localitat. La mateixa Altea és un obra d’art amb la seua gama de blaus, provinents del cel, de la mar i dels detalls de moltes vivendes. Les seues cases blanques i carrers empedrats li donen un toc mediterràni i molt acollidor.

Altea és la capital cultural de la Costa Blanca i fent honor a açò la seua oferta és molt variada i completa. Compta amb les millors infraestructures, entre elles el Palau Altea. El Palau Altea és un centre cultural, on també es realitzen congressos, exposiciones i actuaciones durant tot l’any. Compta amb un aforament de mil butaques i pertany a la Red Española de Teatros. La programació que ofereix és molt atractiva en quant a teatre, dansa, música, exposicions i congresos.

 

Mostra d’Artesania d’Altea

Every summer, since 1983, the old town of Altea, the Plaza de la Iglesia in particular, has been restored to live on the street by a large group of artisans who make up the Mostra d’Artesania.

The Mostra, turned into one of the icons of summer nights, is next to the Fira del Xicotet Format and Les Balconades a sufficiently solvent proposal to visit Altea.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

The main attraction of the Mostra d’Artesania is its offer, quality raw materials, exclusivity in the designs and high degree of craftsmanship. This plus the location, at the highest point of the town, surrounded by summer terraces and innumerable places to diner or have a drink.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

In addition, with the show we can find different workshops and activities related to crafts. As for example the recycling workshop, ceramics, jewelery workshop, leather workshop … even some nights we find concerts on the street.

Another visit also deserves the Fira del Xicotet Format, it is a sample of oil paintings, watercolors, engravings, drawings and other plastic techniques that we can also enjoy in the old town, next to Portal Vell.

During our tour we also find Les Balconades, which are an emblematic project in Altea that consists of the open-air exhibition, specifically on the balconies of the old town of Altea, of canvases created by established or amateur artists. The technique and the subject are free, only conditioned to the fact that the exhibition is exterior.

If you like art or simply contemplate beautiful things and enjoy the good atmosphere, you can not miss the opportunity to visit Altea on its summer nights. This charming town has a bohemian air for many years, many artists come to Altea to find inspiration or to discover places to reflect in their works.

The Faculty of Fine Arts UMH of Altea, attracts more and more young people with artistic concerns that see the possibility of combining their vocation with a quiet and bohemian life in this charming town. Altea itself is a work of art with its range of blues, from the sky, the sea and the details of many houses. Its white houses and cobblestone streets give it a Mediterranean and very cozy touch.

Altea is the cultural capital of the Costa Blanca and, honoring that, its offer is very varied and complete. It has the best infrastructures, including Palau Altea. The Palau Altea is a cultural center, where congresses and several exhibitions and performances are also held throughout the year. It has a capacity of one thousand seats and belongs to the Spanish Theater Network. The programming offered is very attractive in terms of theater, dance, music, exhibitions and congresses.

Mostra d’Artesania d’Altea

Cada verano, desde 1983, el casco antiguo de Altea, la Plaza de la Iglesia en particular, recupera la vida en la calle de la mano de un nutrido grupo de artesanos que conforman la Mostra d’Artesania.

La Mostra, convertida en uno de los iconos de las noches veraniegas, es junto a la Fira del Xicotet Format y las Balconades una propuesta suficientemente solvente como para visitar Altea.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

El principal atractivo de la Mostra d’Artesania es su oferta, materias primas de calidad, exclusividad en los diseños y alto grado de manipulación artesanal. Esto junto a la ubicación, en el punto más alto de la localidad, rodeados de terrazas de verano e innumerables locales donde cenar o tomar algo.

Foto de https://www.facebook.com/unart.altea/

Además, animando a la muestra podemos encontrar diferentes talleres y actividades relacionadas con la artesanía. Como por ejemplo el taller de reciclado, de cerámica, taller de joyería, taller de cuero… incluso algunas noches encontramos conciertos a pié de calle.

Otra visita merece también la Fira del Xicotet Format, se trata de una muestra de oleos, acuarelas, grabados, dibujos y otras técnicas plásticas que podemos disfrutar también en el casco antiguo, junto al Portal Vell.

Durante nuestro paseo encontramos también Les Balconades, que son un proyecto emblemático en Altea que consiste en la exposición al aire libre, concretamente en los balcones del casco antiguo de Altea, de lienzos creados por artistas consolidados o amateurs. La técnica y el tema son libres, sólo condicionada a que la exposición es exterior.

Si te gusta el arte o simplemente contemplar cosas bonitas y disfrutar del buen ambiente, no puedes desaprovechar la ocasión de visitar Altea en sus noches de verano. Este pueblo con encanto, desprende un aire bohemio desde hace muchísimos años, cantidad de artistas vienen a Altea para inspirarse o para descubrir rincones que reflejar en sus obras.

La facultad de Bellas Artes UMH de Altea, atrae cada vez a más jóvenes con inquietudes artísticas que ven la posibilidad de aunar su vocación con una vida tranquila y bohemia en esta encantadora localidad. La misma Altea es una obra de arte con su gama de azules, provenientes del cielo, del mar y de los detalles de muchas viviendas. Sus casas blancas y calles empedradas le dan un toque mediterráneo y muy acogedor.

Altea es la capital cultural de la Costa Blanca y haciendo honor a ello, su oferta es muy variada y completa. Cuenta con las mejores infraestructuras, entre ellas el Palau Altea. El Palau Altea es un centro cultural, donde también se realizan congresos y varias exposiciones y actuaciones durante todo el año. Cuenta con un aforo de mil butacas y pertenece a la Red Española de Teatros. La programación que ofrece es muy atractiva en cuanto a teatro, danza, música, exposiciones y congresos.

 

El Ayuntamiento de Altea hace un esfuerzo constante para que nuestros sitios webs sean de fácil acceso y uso para todos. Seguimos las reglas y las pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web (WCAG 2.0) producidas por el World Wide Web Consortium (W3C).

 

Las Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web son un conjunto de puntos de verificación y pautas que ayudan a garantizar que las páginas web estén diseñadas y escritas de manera correcta. Algunos ejemplos son:

 

• Las imágenes deben tener un texto alternativo.

• El contraste de color entre el primer plano y el fondo debe ser notable.

• Posibilidad de ajustar el tamaño del texto según las preferencias del usuario.

• Los encabezados se deben usar de forma correcta y tener un propósito.

• Los enlaces deben tener sentido por sí solos.

• Los cuadros y tablas se deben usar para diseñar información que expresa diferentes valores y deben tener encabezados y resúmenes adecuados.

 

Nuestra meta es lograr el cumplimiento de estándares AA en todo nuestro sitio. También buscamos oportunidades para cumplir con estándares AAA.

 

 


Estamos comprometidos a proporcionar acceso a todas las personas, con o sin discapacidades. Si tiene algún problema al utilizar nuestro sitio web, comuníquese con nosotros y proporcione la URL (dirección de la página web) del material al que intentó acceder, el problema que experimentó y su información de contacto. Haremos todo lo posible por responderle y proporcionarle la información que está buscando.

Política de accesibilidad

Observaciones & Sugerencias

Ir arriba